ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

32.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

32.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
8. ความรู้เกี่ยวกับการบริการอ้างอิงและสารนิเทศ
9. การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และ
การส่งเสริมการอ่าน
10. ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด    ประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นสืบ   สารสนเทศ
12. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...