ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
8. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
10. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี
และจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual
และระบบ GFMIS
11. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดท างบการเงินประจ าวัน
ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
12. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายช าระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

3.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

3.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน
การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ
9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล สถิติ และรายงานการเงิน การคลัง
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
6. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ
เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณี
พิเศษ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545)
3. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม))
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ
8. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การก าหนดต าแหน่งและการวางแผน
อัตราก าลัง
10. ความรู้เกี่ยวกับระบบบ าเหน็จบ านาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสวัสดิการอื่นๆ
 11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ    
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัด
ระบบงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

9.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

9.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547
 5. กฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2548
 6. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2550
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
8. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจ าตัวประชาชน เช่น
การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

10.นิติกรปฏิบัติการ

10.นิติกรปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
8. ประมวลกฎหมายอาญา 
9. ความรู้เกี่ยวกับด าเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น 
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

11.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

11.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. หลักและทฤษฏีการสื่อสาร
4. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
5. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบรรยายภาพข่าว
การจัดนิทรรศการ
6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็น การแปล และการเรียบเรียง
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ
กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์
8. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการ
การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
8. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

13.นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

13.นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการ การส ารวจ การศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
7. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา
ชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน
การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้น าชุมชน  
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการ
และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  เป็นต้น
9 .ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

15.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

15.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ    
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
7. ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ ได้แก่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
8. ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการ
สังคมสงเคราะห์
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

16.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

16.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
2. ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
3. ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
4. ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ  
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุง
บ ารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดิน
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

17.นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

17.นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย)
10. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย  
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

18.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

18.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การส ารวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

19.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัย  
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
8. ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดท าแผนงาน
โครงการด้านสาธารณสุข การจัดท าฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

20.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

20.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
5. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น
7. ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

21.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

21.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัย
สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน การบ าบัดน้ าเสีย การจ ากัดขยะมูลฝอย    
ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง
การควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ า อากาศและเสียง พื้นที่
เสี่ยง ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
6. ความรู้เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น  
ระบบบ าบัดและควบคุมน้ าเสีย ระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

22.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

22.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา
วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  
การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
8. จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

23.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

23.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และ        
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
6. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557
7. ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน การชันสูตรโรคสัตว์ การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
8. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ การควบคุม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์
9. ความรู้ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข เช่น โรงฆ่าสัตว์ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น
10. ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียม และด้านการ
ผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการผสม
เทียม การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้าน
การผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อน
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

24.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

24.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
4. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
5. ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ (Themodynamics)
6. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
7. ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials) หรือ
กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
8. ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ ค านวณ ควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต อ านวยการใช้ ก าหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

25.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

25.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร
6. ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
8. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

26.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

26.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง
7. ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
8. ความรู้ในการออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
8. ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
9. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ
10. ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
12. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
13. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

27.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

27.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้ในการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ
โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น ระบบประปา ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล ระบบบ าบัดน้ าเสีย    
ระบบระบายน้ า ระบบน้ าทิ้ง เป็นต้น
7. วิเคราะห์ และค านวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้ง
งบประมาณ
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

28.สถาปนิกปฏิบัติการ

28.สถาปนิกปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตาม
มาตรฐาน และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
6. ความรู้ในการค านวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา
และจัดท าราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง การตกแต่งอาคารสถานที่
7. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง
8. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และคอนกรีต
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

29.นักผังเมืองปฏิบัติการ

29.นักผังเมืองปฏิบัติการ
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าผังเมือง
2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนเมือง
8. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

30.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

30.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
5. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
6. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
7. ความรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

31.นักสันทนาการปฏิบัติการ

31.นักสันทนาการปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
2. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
3. ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และ
แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ
4. ความรู้ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

32.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

32.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
8. ความรู้เกี่ยวกับการบริการอ้างอิงและสารนิเทศ
9. การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และ
การส่งเสริมการอ่าน
10. ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด    ประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นสืบ   สารสนเทศ
12. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

33.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

33.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
1. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา   การกีฬา   นันทนาการ   และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดท าโครงการและ
การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
    - ผู้นำนันทนาการ
    - นันทนาการชุมชน
    - การจัดการนันทนาการ
    - นันทนาการในสถานที่ต่างๆ
    - การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

34.ครูผู้ช่วย (24 เอกครูผู้ช่วย)

24.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
พรบ.การศึกษาแห่งชาติและที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
    1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
    1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
    1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
    1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
    1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    1.8 การพัฒนาผู้เรียน
    1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
    1.10 การวิจัยทางการศึกษา
    1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา
    1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของต าแหน่งครูผู้ช่วย

๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
วิชาเอก ครูผู้ช่วย

3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546        
   3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
          (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
   3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
   3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
   3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

35ครูผู้ดูแลเด็ก

35.ครูผู้ดูแลเด็ก
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
    1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ระยะยาว
    1.4 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559
    1.5 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
    1.6 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    1.7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของต าแหน่งครูผู้ดูและเด็ก
๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก  ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง
วิชาเอก ปฐมวัย
3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้
    3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546        
    3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
          (1)  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
          (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
   3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
   3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
   3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...