ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

18.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

18.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การส ารวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...