ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

9.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

9.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547
 5. กฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2548
 6. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.2550
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
8. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจ าตัวประชาชน เช่น
การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...