ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

25.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

25.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร
6. ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
8. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...