ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

33.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

33.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
1. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา   การกีฬา   นันทนาการ   และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดท าโครงการและ
การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
    - ผู้นำนันทนาการ
    - นันทนาการชุมชน
    - การจัดการนันทนาการ
    - นันทนาการในสถานที่ต่างๆ
    - การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...