ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

27.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

27.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้ในการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ
โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น ระบบประปา ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล ระบบบ าบัดน้ าเสีย    
ระบบระบายน้ า ระบบน้ าทิ้ง เป็นต้น
7. วิเคราะห์ และค านวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้ง
งบประมาณ
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...