ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

13.นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

13.นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการ การส ารวจ การศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
7. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...