ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

34.ครูผู้ช่วย (24 เอกครูผู้ช่วย)

24.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
พรบ.การศึกษาแห่งชาติและที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
    1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
    1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
    1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
    1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
    1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    1.8 การพัฒนาผู้เรียน
    1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
    1.10 การวิจัยทางการศึกษา
    1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
    1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา
    1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของต าแหน่งครูผู้ช่วย

๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
วิชาเอก ครูผู้ช่วย

3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546        
   3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
          (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
   3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
   3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
   3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...