ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

28.สถาปนิกปฏิบัติการ

28.สถาปนิกปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตาม
มาตรฐาน และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
6. ความรู้ในการค านวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา
และจัดท าราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง การตกแต่งอาคารสถานที่
7. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง
8. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และคอนกรีต
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...