ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

21.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

21.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัย
สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน การบ าบัดน้ าเสีย การจ ากัดขยะมูลฝอย    
ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง
การควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ า อากาศและเสียง พื้นที่
เสี่ยง ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
6. ความรู้เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น  
ระบบบ าบัดและควบคุมน้ าเสีย ระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...