ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

23.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

23.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และ        
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
6. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557
7. ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน การชันสูตรโรคสัตว์ การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
8. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ การควบคุม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์
9. ความรู้ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข เช่น โรงฆ่าสัตว์ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น
10. ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียม และด้านการ
ผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการผสม
เทียม การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้าน
การผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อน
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...