ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

35ครูผู้ดูแลเด็ก

35.ครูผู้ดูแลเด็ก
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
    1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ระยะยาว
    1.4 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559
    1.5 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
    1.6 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    1.7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของต าแหน่งครูผู้ดูและเด็ก
๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก  ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง
วิชาเอก ปฐมวัย
3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้
    3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546        
    3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
          (1)  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
          (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
   3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
   3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
   3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...