ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

24.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

24.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
4. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
5. ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ (Themodynamics)
6. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
7. ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials) หรือ
กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
8. ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ ค านวณ ควบคุมการสร้าง
หรือการผลิต อ านวยการใช้ ก าหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...