ติวสอบ อปท ภาค ก ข

ติวสอบ อปท ภาค ก ข
ติวสอบ อปท ภาค ก ข

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560
สมัคร ติวสอบ อปท.ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560
แจกฟรี สรุป ข้อสอบ เฉลย สอบท้องถิ่น ปี 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

26.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

26.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง
7. ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
8. ความรู้ในการออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
8. ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
9. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ
10. ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
12. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
13. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่...